• Jan Luikens Stadskanaal
 • Telefoon: 0599-611207
 • Email info@luikensbanden.nl

Algemene voorwaarden

Art. 1 Opdrachtgever en Luikens; leveringen en betalingen
1. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die de opdracht heeft gegeven; 
Onder Luikens wordt verstaan:

Jan Luikens
Zaakdrijvende te Stadskanaal
Aan de Stelmaker 20

2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar Luikens is gevestigd.
3. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

Art.2 Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien na een gevraagde calculatie/offerte de opdracht uitblijft, heeft Luikens het recht de gemaakte kosten der calculatie en/of offerte in rekening te brengen.
3. Een opdracht bindt Luikens eerst nadat hij deze schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.
4. Kennelijke vergissingen in de aanbieding van Luikens ontheffen Luikens van leveringsplicht en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiende.
5. Offertes en aanbiedingen zijn alleen dan geldig indien zij met Luikens persoonlijk, dan wel een uitdrukkelijke schriftelijke gemachtigde van Luikens zijn overeengekomen.

Art. 3 Wijziging in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke hogere kosten worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen verminderen van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijziging in de uitvoering daarvan moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Luikens ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de vóórde veranderingen overgekomen levertijd door Luikens buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Art. 4 Eigendommen van opdrachtgever

1. Omtrent stalling en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door of vanwege de opdrachtgever aan Luikens zijn toevertrouwd, moet Luikens dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken.
Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Art. 5 Prijzen

1. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de opgegeven prijzen af importeur.
2. Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn afleveringskosten, servicekosten, montagekosten, e.d. niet in de opgegeven prijzen van onderdelen of complete motorrijtuigen, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding ener order, is Luikens gerechtigd, de overeengekomen prijzen met inachtneming van de wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen.
Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door de opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging. De opdrachtgever heeft echter het recht, indien een prijsverhoging meer dan 15% bedraagt, de verstrekte opdracht te annuleren. Dit dient schriftelijk te geschieden.
4. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen is transport voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5. bij franco levering zal steeds de goedkoopste wijze van verzending worden gevolgd.


Art. 6 Vervoersrisico voor gekochte goederen en/of uitgevoerde opdrachten.

1. Het aannemen der goederen door de vervoerder zonder aantekening op de vrachtbrief of reçu, geldt als bewijs dat de emballage en de goederen bij aflevering in goede staat verkeerden.
2. oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Luikens, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.

Art. 7 betalingstermijn

1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen 8 dagen na factuurdatum.
2. Luikens is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de werkzaamheden inzake de opdracht te staken indien deze verzekering niet kan worden gegeven.
3. Indien een lagere kredietgeving dan 8 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd. De rentevergoeding bedraagt 1,5% per maand.
4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. De kosten bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag, zulks met een minimum van €50,00.

Art 8. Rententierecht

1. Indien Luikens goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Luikens besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Art. 9 Mutaties

1. Zonder hiervan kennis te geven is Luikens gemachtigd technisch noodzakelijke veranderingen aan te brengen aan verkochte motorrijtuigen, uitrusting of onderdelen, zonder dat opdrachtgever hieraan enigerlei recht zou kunnen ontlenen.

Art. 10 Levering

1. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verplicht de uitgevoerde opdracht direct na gereedkoming resp. het ter beschikking van opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen.
2. Indien als gevolg van niet-afname. Het verkochte en/of het gerepareerde geheel of gedeeltelijk door Luikens moet worden opgeslagen, zullen deze stallings- of opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, welke stallings- of opslagkosten aan Luikens dienen te worden voldaan.
3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder tevens wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd. In een dergelijke geval dient betaling plaats te vinden overeenkomstig het gestelde bij "Betalingstermijn" in Art. 7.

Art 11. Leveringstermijn

1. De met Luikens overgekomen leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Art. 12 Annuleringen

1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Luikens alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en, bijaldien Luikens zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestelde materialen en onderdelen voor zijn rekening af te nemen tegen de door Luikens in zijn calculatie opgenomen prijzen, alles onverminderd het recht van Luikens op een vergoeding wegens winstderving van 25% van de koopsom, alsmede alle uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.
2. Luikens behoudt zich het recht voor een gesloten overeenkomst als ontbonden te beschouwen indien mocht blijken dat de opdrachtgever zich in staat van faillissement bevindt, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surséance van betaling heeft gevraagd of verkregen, het bedrijf van de opdrachtgever, wordt geliquideerd of door derden overgenomen, indien de opdrachtgever voornemens is zich in het buitenland te vestigen, indien blijkt dat beslag is gelegd op roerende of ontroerende goederen van de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt. 
Tevens zullen in voornoemde gevallen alle vorderingen die Luikens op de opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.

Art. 13 bepalingen bij inruiltransacties

1. Bij verkoop van automobielen waarbij gelijktijdig inruil van een automobiel of automobielen plaats vindt, wordt deze transactie aangemerkt als een koopovereenkomst, waarbij een gedeelte van de te betalen som in natura wordt voldaan.
2. De waarde van de door Luikens getaxeerde inruil bindt Luikens tot 21 dagen na de gesloten overeenkomst.
3. De levering van de in te ruilen zaken dient de opdrachtgever gelijktijdig met de levering van het nieuw gekochte te laten plaatsvinden.
4. De opdrachtgever draagt tot overdracht van de in te ruilen auto (‘s), het volledige risico voor deze auto (‘s). Het onderhoud dient volgens schema plaats te vinden.
5. Mochten na de sluiting van de koopovereenkomst schades of andere waardeverminderingen aan de in te ruilen auto (‘s) optreden, dan is Luikens gerechtigd een nieuwe waardetaxatie te verrichten, terwijl de opdrachtgever – indien deze taxatie lager uitvalt dan op de koopovereenkomst is vermeld – met die nieuwe taxatie akkoord dient te gaan. 
6. De opdrachtgever verplicht zich tevens de in te ruilen automobiel(en) te leveren inclusief alle hierbij behorende kentekenbewijzen.

Art. 14 Overmacht

1. Storingen in het bedrijf van Luikens als gevolg van overmacht (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, ontlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, rep. Beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werklieden-organisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en onderdelen, andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en onderdelen, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering ener opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Luikens van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
2. In geval van overmacht zal Luikens daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever, terwijl deze het recht krijgt na ontvangst van de mededeling gedurende 8 dagen de gedane opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Luikens af te nemen en te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Art 15. Garanties

1. Alle door Luikens verkochte of verwerkte nieuwe zaken vallen onder dezelfde garantie als de garantie die Luikens zelf van de betreffende toeleveringsbedrijven of fabrieken voor de desbetreffende zaken krijgt.
2. Veranderingen aan de bedoelde zaken door de opdrachtgever of door derden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de garantie vervalt.

Art. 16 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Luikens geleverde producten blijven eigendom van Luikens, totdat algehele betaling van die producten heeft plaatsgevonden.
2. opdrachtgever is niet bevoegd zaken die niet volledig aan Luikens zijn betaald, te verkopen.

Art. 17 Reparaties

1. Bij reparaties die een bedrag van €500,00 te boven gaan is Luikens gerechtigd een vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen.
2. Opdrachtgever verplicht zich het gerepareerde terstond na kennisgeving hiervan af te halen. Luikens is gerechtigd opslag en/of stallingskosten te berekenen indien opdrachtgever het gerepareerde niet binnen 1 week na datum na kennisgeving in ontvangst heeft genomen. Voor risico stalling art. 4 p. 1+2.
3. Luikens verstrekt drie maanden garantie op reparaties. Gebruikte onderdelen vallen nimmer onder garantie.

Art. 18 Reclames

1. Eventuele reclames dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van het gekocht en/of gerepareerde. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Aan de termijn van 8 dagen zal de opdrachtgever niet worden gehouden, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
2. Over reeds bij het sluiten van de koopovereenkomst uiterlijk waarneembare gebreken aan de carrosserie van automobielen is geen reclame mogelijk.
3. De opdracht zal in geen geval enige aanspraak tegen Luikens kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, resp. in gebruik heeft laten nemen, tenzij blijkt dat de deugdelijkheid van het geleverde eerst na in gebruikneming aan het licht kón treden, in welk geval de opdrachtgever verplicht is, direct nadat de klachten optreden, Luikens daarvan in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn aanspraken verliest.
4. Na verkoop van het geleverde door opdrachtgever aan derden is eveneens geen reclame mogelijk.
5. Luikens mag voor ondeugdelijk werk goed werk leveren, terwijl de opdrachtgever Luikens de benodigde tijd moet geven zulks te doen. In een dergelijke geval verkrijgt de opdrachtgever Luikens de benodigde tijd moet geven zulks te doen. In een dergelijke geval verkrijgt de opdrachtgever nimmer het recht de betaling uit te stellen dan wel het gereclameerde te verrekenen met een nog door Luikens te vorderen nota.
6. Bij tijdig ingediende en door Luikens juist bevonden reclames is laatstgenoemde alleen aansprakelijk voor deze reclames en nooit voor eventueel uit deze reclames voortvloeiende schaden voor opdrachtgever zoals; arbeidslonen, aankoop van vervangende objecten door opdrachtgever, eventuele bedrijfsschaden voor laatstgenoemde alsmede lichamelijke letsel etc.
Wanneer de opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.

Art. 19 Draagwijdte van de algemene voorwaarden

1. Door het geven van een opdracht erkent de opdrachtgever, deze leveringsvoorwaarden te kennen en er genoegen mee te nemen.
2. Wanneer in de orderbevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze leveringsvoorwaarden, kunnen die afwijkende bepaling niet door Luikens worden erkend, tenzij zij door Luikens schriftelijk zijn geaccepteerd. De opdrachtgever kan zich hierbij niet beroepen op zijn zgn. gewoonterecht.
3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

Art. 20 Geschillen

1. Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat zulks het geval is.
2. Elke overeenkomst waarbij direct of middellijk deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verkaard, wordt beheerst door Nederlands recht.
3. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiten is toegestaan.
4. De rechter in het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot schadeherstelwerkzaamheden

1. Wanneer de hoogte van de ontstane schade mede door een schade expert van een verzekeringsmaatschappij is bepaald, is het opgemaakt schaderapport voor de reparateur en de opdrachtgever bindend, voor zover de schade is bepaald in overleg met de reparateur.
Eventueel op verzoek van de opdrachtgever uitgevoerd meerwerk zal extra in rekening worden gebracht.
2. Wanneer na een expertise de opdracht tot herstel conform die expertise uitblijft, heeft de reparateur het recht 15% van het schadebedrag, ter dekking van zijn expertisekosten, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
3. Bij reparatie en/of carrosserie werkzaamheden, worden vervangen onderdelen eigendom van de reparateur.
4. De reparateur zal na gereedkomen van de schadewerkzaamheden, zijn nota zenden, welke dient te worden voldaan, conform het gestelde in paragraaf 7 van de algemene voorwaarden. De reparateur heeft het recht het gerepareerde object onder zich te houden tot gebrachte kosten heeft plaatsgevonden. Het tijdstip waarop de verzekeringsmaatschappij aan de opdrachtgever uitbetaalt, is voor de reparateur van geen enkel belang. Paragraaf 10 van de algemene voorwaarden is te dezer uitdrukkelijk van toepassing.
5. Op de door reparateur in opdracht van de opdrachtgever gemonteerde accessoires, zoals spoilers, spiegels, meetinstrumenten, etc. verstrekt de reparateur dezelfde garantie als die welke hij dienaangaande van zijn toeleveranciers krijgt. Omtrent de technische deugdelijkheid zin, kwaliteit, kleurechtheid, brandstofbesparingseffecten, luchtweerstandseffecten, weggedrag, e.d. worden geen garanties verstrekt.
6. Wanneer na aanvaarding van een opdracht voor een bepaald bedrag prijsverhogingen plaatsvinden ten gevolge van bijvoorbeeld: valutawijzigingen, stijging van materialen, stijging van energie en/of zuurstofprijzen, e.d. heeft de reparateur het recht het overeengekomen reparatiebedrag te verhogen met een percentage gelijk aan de gestegen inkoopprijzen. De reparateur verplicht zich dienaangaande de opdrachtgever terstond te informeren, terwijl de opdrachtgever alsdan het recht krijgt de verstrekte opdracht te annuleren, dit onder vergoeding aan de reparateur van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
7. Op de door de reparateur uitgevoerde schadewerkzaamheden verstrekt de reparateur een garantie van twee maanden. Gevolgschade is nimmer voor rekening van de reparateur. Garantie wordt enkel verstrekt, en beperkt zich tot, de door reparateur gemonteerde onderdelen en het spuitwerk. Veranderingen, aangebracht door de opdrachtgever of door derden, aan door de reparateur gemonteerde onderdelen en/of accessoires, kunnen tot gevolg hebben, dat de garantie geheel vervalt.
Onze algemene voorwaarden liggen gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Groningen onder nummer 13/95.

 • Jan Luikens Stadskanaal
 • adres Stelmaker 20
 • postcode 9502 KA
 • plaats Stadskanaal
 • telefoon 0599-611207
 • fax 0599-617848
 • Openingstijden
 • Maandag 08:00 - 17:00
 • Dinsdag 08:00 - 17:00
 • Woensdag 08:00 - 17:00
 • Donderdag 08:00 - 17:00
 • Vrijdag 08:00 - 17:00
 • Zaterdag 08:00 - 15:00